Pourouma cecropiifolia  Family: Cecropiaceae      Kichwa: Sacha Uvillas

  • facebook
  • Twitter Round
  • googleplus
  • flickr